Search This Blog

Thursday, December 24, 2015

85 சித்தர் நூல்கள்: இப்போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.


உறவுகளே கீழே உள்ள நிறைய சித்தர் நூல்கள் மிகவும் அரிதான நூல்கள். ஆகவே தயவு செய்து இந்த நூல்களை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து அழியாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். அத்துடன் மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

இன்னும் இப்படியான அழியும் நிலையில் உள்ள நிறைய நூல்களை நான் இனி வரும் காலங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். இப்படியான நூல்களை நான் நிறைய காலமாக சேகரித்து வருகின்றேன். உங்களி டம் உள்ள நூல்களையும் என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
என்னிடம் உள்ள நூல்களை PDF இக்கு மாற்றுவதற்கு காலங்கள் எடுக்கின்றன. அதற்காக மன்னிக்கவும். எம் மொழியைக் காப்பது எமது கடமை. உங்கள் பொறுமைக்கு மிக்க நன்றி.
எமது தமிழ் மொழி எமது உயிர். அதை நாங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும். இப்படியான நூல்களை ஒருவரே வைத்து இருக்காமல் எல்லோருடைய கைகளிலும் கொண்டு சேர்த்து விடுங்கள். அதில் ஒரு சிறு துளியைத் தான் நான் உங்களுடன் சேர்ந்து செய்கின்றேன்.
எம் இனத்தின் அருமையும் எம் உயிர் மொழியின் அருமையும். ஆதலால் பழைய தமிழ் நூல்களை அழியாமல் எல்லோரும் காப்பாற்றுவோம்.
இந்த நூல்களை நீங்கள் பின்வரும் இடத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
ஓம் நமசிவாய.
வைத்திய அனுகூல ஜீவரட்சணி
அகத்தியர அருளிய வைத்திய இரத்தினச் சுருக்கம்
அகத்தியர் 2000 பாகம் 1
அகத்தியர் 2000 பாகம் 2
அகத்தியர் 2000 பாகம் 3
அகத்தியர் அருளிய அறுபத்தி நாலு சித்துக்கள்
அகத்தியர் ஆரூடம்- (1)
அகத்தியர் இரண வைத்தியம்
அகத்தியர் கன்ம காண்டம் கௌமதி நூல்
அகத்தியர் கேசரி நூல் 100 இன்னும் பல சங்கராச்சாரியார்
அகத்தியர் தற்க சாத்திரம்
அகத்தியர் தைல முறைகள்
அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216 - தோழி
அகத்தியர் பூரண சூத்திரம் 216
அகத்தியர் ரண நூல்
அமிர்த சாகரம் பதார்த்த சூடாமணி
அயன மண்டல மருத்துவம்
அறுபத்து நான்கு கலைகளும் கலையாக்கத் திறன்களும்
அனுபவ வைத்தியங்களும் ஆரோக்கிய உணவுகளும்
ஆதிசங்கராச்சாரியார் ஆயுட்பாவகம்
ஆனந்த மேடம்
இலக்கியத்தில் மருத்துவக் கருத்துக்கள்
ஈழத்துச் சித்தர் பாடல்கள்
உரோமரிசிநாயனார் அருளிய வைத்தியம் 500
எண் என்ப ஏனைய எழுத்தென்ப
எண் கணித சோதிடத்தில் கர்ம எண்
எண் சோதிட மறுமலர்ச்சி
எண் சோதிட யோதி
எளிய ஸ்ரீ ஜோதி முழுமையான நூல்
ஓமம் வளர்த்தல் திருமந்திர விளக்கம்
கட்டு வைத்தியம்
கணபதிப்பிள்ளை குமாரசேகரம்
கருவூரார் அருளிய கெவுன சூத்திரம்
கருவூரார் மாந்திரீக அட்டமா சித்து
காயத்திரி மந்திரம்
குமாரசுவாமியம் மூலகாண்டம்
கொங்கணச் சித்தர் வாலைக் கும்பி
கோயில்
கோரக்கர் அருளிய ரவிமேகலை 75
சந்தானமணி
சரசோதிமாலை
சாமக்கோள் ஆருடம்
சித்தராரூடம் (விஷக்கடி வைத்திய ஏட்டுச்சுவடி)
சிந்தனை எண்ணங்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும்
சிவகதிக்கு சீவ யாத்திரை
சோதிட பரிபால
சோதிட பரிபாலினி
சோதிட வாசகம் 2
சோதிடத்திறவுகோல்
ஞான சார நூல்
தமிழ் இலக்கங்களும் தமிழ் தழீஇய வட ஒலி எழுத்துக்களும்
தமிழ் எழுத்துக்கள் நேற்று இன்று நாளை
தருக்கசங்கிரகம் மூலமும் உரையும்
தாவர போசன சமையல்
திருமந்திர ஆராய்ச்சியும் ஒப்புமைப்பகுதியும்
திருமூலர் அருளிய கருக்கடை வைத்தியம் அறுநூறு
திருமூலர் திருமந்திரம்
திருவருள் முறையீடு பாகம் இரண்டு
திருவருள் முறையீடு பாகம் ஒன்று
துகளறு போதம்
தெய்வ சக்தியை துரிதமாக எம்மில் விழிப்பிக்கும் சித்த சாதனை
தொல்காப்பியம்
நீங்கள் அழகாக இருக்கப் புது இரகசியம்
பத்திரகிரியார் பாடல்கள்
பாண்டியன் அசல் பழைய கொக்கோகம்
பாய்ச்சிகை ஆரூடம்
பாலவாகடத்திரட்டு 1200
பிரபஞ்ச உற்பத்தி
புட்ப விதி
பெண்கள்_ஜாதகமும்_பலனும்
போகரின் சப்த காண்டம் 7000
போகர் அருளிய வாலை ஞான பூசை விதி
போகர் கற்பம் 300
போகர் யனனசாகரம்
யாதக பாஸ்கரன்
வர்மக்கலை
வர்மப் பீரங்கி
விதான மாலை
விஷ வைத்தியம்
விஷவைத்திய சிந்தாமணி
வேத மந்திரங்கள்
யசூர் வேதம்
இருக்கு வேதம்
அதர்வ வேதம்
சாம வேதம்
85 சித்தர் நூல்கள்
www.siththar.com/…/அகத்தியர%20அருளிய%20வைத்திய%20இரத்தினச்%…
www.siththar.com/…/அகத்தியர்%20அருளிய%20அறுபத்தி%20நாலு%20ச…
www.siththar.com/…/அகத்தியர்%20கன்ம%20காண்டம்%20கௌமதி%20நூல…
www.siththar.com/…/அகத்தியர்%20கேசரி%20நூல்%20100%20%20இன்ன…
www.siththar.com/…/அகத்தியர்%20பூரண%20சூத்திரம்%20216%20தோழ…
www.siththar.com/…/p…/அகத்தியர்%20பூரண%20சூத்திரம்%20216.pdf
www.siththar.com/…/pdf/அமிர்த%20சாகரம்%20பதார்த்த%20சூடாமணி…
www.siththar.com/…/அறுபத்து%20நான்கு%20கலைகளும்%20கலையாக்கத…
www.siththar.com/…/அனுபவ%20வைத்தியங்களும்%20ஆரோக்கிய%20உணவு…
www.siththar.com/…/pdf/ஆதிசங்கராச்சாரியார்%20ஆயுட்பாவகம்.pdf
www.siththar.com/…/இலக்கியத்தில்%20மருத்துவக்%20கருத்துக்கள…
www.siththar.com/…/உரோமரிசிநாயனார்%20அருளிய%20வைத்தியம்%205…
www.siththar.com/…/எண்%20கணித%20சோதிடத்தில்%20கர்ம%20எண்.pdf
www.siththar.com/…/எளிய%20ஸ்ரீ%20ஜோதி%20முழுமையான%20நூல்.pdf
www.siththar.com/…/ஓமம்%20வளர்த்தல்%20திருமந்திர%20விளக்கம்…
www.siththar.com/…/கருவூரார்%20அருளிய%20கெவுன%20சூத்திரம்.p…
www.siththar.com/…/கருவூரார்%20மாந்திரீக%20அட்டமா%20சித்து.…
www.siththar.com/…/pdf/கொங்கணச்%20சித்தர்%20வாலைக்%20கும்பி…
www.siththar.com/…/pdf/கோரக்கர்%20அருளிய%20ரவிமேகலை%2075.pdf
www.siththar.com/…/சித்தராரூடம்%20விஷக்கடி%20வைத்திய%20ஏட்ட…
www.siththar.com/…/சிந்தனை%20எண்ணங்களும்%20அவற்றின்%20விளக்…
www.siththar.com/…/தமிழ்%20இலக்கங்களும்%20தமிழ்%20ஒலி%20எழு…
www.siththar.com/…/தமிழ்%20எழுத்துக்கள்%20நேற்று%20இன்று%20…
www.siththar.com/…/…/தருக்கசங்கிரகம்%20மூலமும்%20உரையும்.pdf
www.siththar.com/…/திருமந்திர%20ஆராய்ச்சியும்%20ஒப்புமைப்பக…
www.siththar.com/…/திருமூலர்%20அருளிய%20கருக்கடை%20வைத்தியம…
www.siththar.com/…/திருவருள்%20முறையீடு%20பாகம்%20இரண்டு.pdf
www.siththar.com/…/pdf/திருவருள்%20முறையீடு%20பாகம்%20ஒன்று…
www.siththar.com/…/தெய்வ%20சக்தியை%20துரிதமாக%20எம்மில்%20வ…
www.siththar.com/…/நீங்கள்%20அழகாக%20இருக்கப்%20புது%20இரகச…
www.siththar.com/…/…/பாண்டியன்%20அசல்%20பழைய%20கொக்கோகம்.pdf
www.siththar.com/ho…/pdf/போகரின்%20சப்த%20காண்டம்%207000.pdf
www.siththar.com/…/போகர்%20அருளிய%20வாலை%20ஞான%20பூசை%20வித…

No comments:

Post a Comment