Search This Blog

Friday, September 30, 2011

Here is a great story without a word being said, apart from the dialogue at the end.See Indian Old Currencies - For Numismatists


Vedi tamil movie trailer 2

7 ம் அறிவின் இறுதியாக கிடைத்த கதை விபரம்


7 ஆம் அறிவு’ படம் குறித்த இன்ன பிற லேட்டஸ்ட் தகவல்கள் தற்போது கிடைத்திருக்கின்றன.
* 1600 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த போதி தர்மனின் வாரிசான சூர்யாவை தேடிக் கண்டு பிடித்து, அவரது டி.என்.ஏ.வை தூண்டி விடுகிறார்கள். இதனால் அவருக்கு போதி தர்மரின் திறமைகளான போர் வீரம், தற்காப்பு பயிற்சி போன்றவை நினைவிற்கு வருகின்றன.
* நோக்கு வர்மம் என்ற ஒரு வர்மக் கலை மூலம் வில்லன் எல்லோரையும் வசியப்படுத்துகிறான். அதை முறியடிக்க சூர்யாவிற்கு உதவுகிறார் ஸ்ருதி ஹாசன். (நோக்கு வர்ம்ம் என்பது தற்காலத்தில் ஹிப்னாடிஸம் என்று அழைக்கப்படுகிறது)
* ஆபரேஷன் ரெட் என்ற கொடிய திட்டத்தின் மூலம் கெட்டவனின் செய்கைகள் டி.என்.ஏ, வடிவில் அனைவருக்கும் பரவச்செய்வதுதான் வில்லனின் திட்டம். அதை எப்படி முறியடிக்கிறார் சூர்யா என்பது கதையாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.Funniest Video.. I am 100% sure, You will watch again & again...


Windows Phone 7.5 "Mango" Review: Getting Closer NowThe first major update to Windows Phone proves the OS can stand up to Android and iOS
Samsung Focus Homescreen The homescreen of Windows Phone 7.5 Mango. You can see a few of the Live Tiles--weather, messages--as well as some of the more intensive ones, like the People tile. Dan Nosowitz
Our first review of Microsoft's Windows Phone noted that the basics were all in place: a stylish and innovative interface, smooth and fast operation, and a tight integration of Microsoft services like Xbox and Zune. But it was the first version of a major OS, and as we all know, those are neverreally great--just look at how far iOS and Android have come--so here we are again, taking a look at Microsoft's first major update, known as Mango, which was released this week. It solves lots of the problems with had with version 1.0--though some still remain.

WHAT'S NEW

What's new are essentially fixes to just about every issue users of the first generation of Windows Phones had. Multitasking, copy/paste, fast app switching, Twitter integration: all here. Plus tons of little details we hadn't thought to ask for, like a very smart Groups concept that links certain contacts together for easy monitoring (like Work or Family), or the legions of pretty animations that are the hallmark of this OS.

WHAT'S GOOD

Lots of stuff! The basics of the phone are all great--the Live Tiles, halfway between an icon and a widget, manage to take the best parts of both, showing clear information like weather, unread emails, and media without having to go into the app itself. The OS as a whole is damned pretty, as pretty as iOS in its way, with flat, bold colors and a heavily text-based interface. The OS feels even faster than before, with hardly a stutter to be found. The app selection is surprisingly good; there may be fewer apps than Android or iOS, but the quality tends to be very high, and, to be honest, the catalog has just about every app you'd want.
Windows Phone 7.5 Lock Screen: The very pretty lock screen, which shows a lot of information at a glance (unread messages/emails, for example) and lets you control music when it's playing.  Dan Nosowitz
Other great things: The lock screen has pretty pictures and lots of (but not too much) information. The Zune app for music, video, and podcasts is amazing, at least as good as iOS's media setup. Windows Phone has the best Netflix app on any mobile platform, without question. The "People" app (which is kind of like an overview of your friends' social media presence) and the "Me" app (which feeds into your narcissism/anxiety by showing how people are reacting to your social media presence, with comments and Likes and all) are unexpected ways to socialize, and good ones. Mobile IE9 is an awesome web browser. Local Scout is kind of like Google Places, but better: wherever you are, tap the Scout button, and you'll see stuff to do, places to eat and drink, that kind of thing (and this will also get better and more complete with time). Facebook integration is intensely good, and I love that (in another WebOS swipe) it integrates Facebook chat with other kinds of chat, so conversations with each person are in one place, regardless of whether you used Facebook or texting or MSN to chat. (Although please add Google Talk and AIM.)
But what's hard to get at, with all those features (and Mango is seriously crammed full of features; those are just what jumped out at me), is how fun and easy Mango is to use. Microsoft may advertise how easy it is to get in, get your information, and get back to your life, but I found myself unpocketing the phone just to dive into its swoopy, angular menus. A lot of thought has been put into making this thing entertaining to use, and it's largely succeeded.

WHAT'S BAD

There are still some little weirdnesses, here and there. Bing Maps, while mostly a fine substitute for Google Maps, lacks public transit or bike options. Not enough apps take advantage of Live Tiles. Multitasking is still not done: Mango uses a WebOS-lookalike for this, in which you hold down the back button and are presented with big thumbnails of your currently-running apps which you can swipe through and select. That's great, in theory, but it has some problems. Apps take up multiple thumbnail slots, sometimes, for no reason I can tell. And, more to the point, multitasking isn't really multitasking. That's a tired thing to say, I know, but it's true: Windows Phone apps have to be adjusted to take advantage of Mango, and just about none of them have. Rdio, for example, can't play music in the background while you're reading your email or browsing the internet, and if you switch to another app and then switch back to it, you're taken to the Rdio homescreen, at which point you have to search for the song you were listening to all over again. That sucks. Same problem with other apps like Twitter and Kindle. Weirder, sometimes the back button would just refuse to take me into the multitasking thumbnail view, leaving me to hammer away on it for awhile and then give up.
Windows Phone 7.5 Multitasking: Side by side with a Palm Pre Plus, from which Microsoft aped the multitasking thumbnail interface for Mango. (We're not upset, it's a great idea and we might as well use it.) Dan Nosowitz
Oh, and you can't close apps from the thumbnail view, like you could with WebOS. That's sort of indicative of a deeper problem with Windows Phone, that it's completely inscrutable. In theory, that's just another approach, designed to keep things simple-- but if you're going to give me this power user thumbnail thing with multitasking, let me be a power user! Along the same lines, I would really love some universal search. When you hit the magnifying-glass search button, you're immediately taken to what's basically a Bing web search app. It makes some small steps towards being universal, searching through the app Marketplace and such, but it doesn't search your contacts or apps. It should. Fix, please.
The other thing that really bothered me, that seems like a minor thing but became a legitimate frustration, is the menu bar. On every other phone, in the history of the world, you could look at the top of the screen and see the time, battery information, and connection status. That's not frivolous. Those things are important. Windows Phone does away with that. Sometimes, in some apps, you can see the time, and tap near it to see the battery life and connection status. In a lot of apps, you can't. Using Twitter and want to know what time it is? Go back to the homescreen. Then go back to Twitter, and wait for it to reload, because it doesn't support multitasking yet and had frozen into a hibernation state while you checked the time. This is really, really dumb.

THE PRICE

Windows Phone Mango is rolling out to currently available devices now--I used it on a Samsung Focus, which is about a year old--and new hardware will be coming out soon, including the firstNokia-made Windows Phone. Price will probably be around $200 with a contract, as with most phones.

THE VERDICT

It's getting there. Windows Phone is, in my opinion, the second-best OS out there, after iOS. It's more cohesive, reliable, pretty, and fast than Android, and less dead than WebOS. It still has a little maturing to do--once the apps start taking advantage of multitasking, it'll be a different phone--but really, it's ready to go now. I have no hesitation in recommending it: it thinks differently, and works differently, but often just as well or better as any of its competitors. Most importantly, it's easy and fast, especially for social media--it's probably the best-connected social media phone out there. I may still be waiting for it to really live up to its promise, but that doesn't mean that it isn't an extremely usable platform right now.

Fermilab Stops Smashing Hadrons, Looks Into Smashing MuonsHadrons are so last-decade anyhow
Muon Collider Conceptual Layout Fermilab via Ars
Tomorrow Fermilab researchers will power down their Tevatron particle collider for the final time, marking the end of an era. But for some, that era is so over anyhow. Hadrons, like last season’s handbag, have had their time in the spotlight. The next hot trend in physics is muons, and all the cool kids know it. That’s why Fermilab physicists are already taking a hard look at muon colliding technologies as a possible next move in the game of international physics research.
Here’s where the game stands. America dropped the ball when it dumped millions into the Superconducting Supercollider only to shutter the project back in the ‘90s. It was the next step in particle physics after Tevatron but it never was completed. CERN took up the mantle of high powered particle physics and now has the LHC, which stands as the largest physics lab in the known universe.

The LHC, like Tevatron, smashes hadrons (of which protons are a varietal). These are not fundamental particles, but are made up of smaller subatomic pieces, so when they collide the energy from the collision is split between the constituent quarks. If we could smash fundamental particles--those are particles that aren’t composed of other particles, but are already at the single-component level--more energy would go directly into the collision, and thus into spawning all kinds of exotic matter. Which is exactly what physicists want from a good collider.
And that’s why Fermilab’s physicists are thinking about muons these days. Now, here’s the cool trick--in order to smash muons, they’re going to have to bend time a little bit.
Muons are like electrons but heavier--about 200 times heavier actually--which is a good thing, considering we’re trying to manipulate and smash them together. But they’re also highly unstable, with a life spanning just a few microseconds. After that, they decay into a bunch of other less-useful stuff. A few microseconds isn’t very long, but there is a way to stretch it out long enough to be useful by playing with the rules of relativity.
It would work something like this: You get muons from high-energy particle collisions, which generally impart a good deal of energy to the particles they spawn. Which means the muon, from the moment it falls out of this particle collision, is moving very fast. If you can then grab it and give it a little accelerating up toward the speed of light, relativistic effects start to take over. As the muon approaches light speed, time slows down for the muon relative to the time frame of the surrounding accelerator. So those two microseconds stretch into a lifetime that’s long enough to be relevant to physicists--that is, long enough to smash two of them together.
It’s a complex trick but a feasible one, and such a collider isn’t very big--it would fit in Fermilab’s current footprint. And it would put Fermilab right back at the cutting edge of particle physics--not that it ever really left.
Hadrons. They’re so 2010. More details at Ars.

Physical Science : Does Light Travel in a Straight Line?


Light travels both in straight lines and through reflection, which is a process in which light enters a prism and bends. Discover how light bends when going from one material to another with information from a science teacher in this free video on physical science lessons.

Youthful Exuberance
Lord Krishna“Without training or education, one can automatically participate in bhakti-yoga. Even a small child can clap at kirtana. Therefore Lord Chaitanya Mahaprabhu has proclaimed bhakti-yoga the only system practical for this age.” (Shrila Prabhupada, Path of Perfection, Ch 7)
One of the wonderful things about being a kid is that you just don’t know any better half the time. This is the reason children are viewed as being innocent, non-threatening. Random people will go up to young children they have never met before and make smiley faces and strange noises at them, knowing that the children will not find this behavior odd in the slightest. Yet, when that same youngster grows up, others will look the other way when they come, not wanting to make eye contact. “Keep to yourself” is the motto when living the fast-paced life in a crammed city. The exuberance in children does, however, bring the ability for caretakers to put talents to good use, to direct energy along the proper channels. When pointed in the direction of the reservoir of all energy, the enthusiasm of the child can pay large dividends in the future.
Krishna playing with friendsHow does a child go from playing the entire day to sitting inside of a classroom and taking instruction for several hours at a stretch? For starters, the youngster may not know what school is or for how long they will be enrolled. Just imagine as an adult enrolling in a degree program that won’t complete until twelve years. Obviously, not many people would voluntarily attend, for the task would seem too daunting. Yet this is precisely what children face as they enter school, and since they don’t know what twelve years means, they aren’t as hesitant to start.
Educating their children is a good idea for the parents because it ensures that their children will be ready for adulthood, capable of earning for themselves. During the period of childlike innocence, the human being is both willing and sometimes even enthusiastic to do things adults dread. Something as simple as going outside to pick up the mail every day is eagerly anticipated, and to the adult having the children so excited to do something they’d rather not do is refreshing. “Ah, the simple days; when you’re excited to do things you try to avoid later on in life.”
Ask a child to help you around the kitchen, and they are more than happy to pitch in, for this allows them to imitate the behavior of the adults, the authority figures. “Oh, if only I could be old enough to do adult things right now. I hate that I have to go to sleep before everyone else and miss out on all the fun.” Give the children adult tasks, and they will take it as a sign of you passing something important over to them.
For adults, not only are regular chores dreaded, but so is anything particularly serious. Nothing is more grave than spirituality, issues pertaining to the soul and what happens to it after death. Why worry about such topics that are so difficult to comprehend when you can enjoy your life right now? Why worry about death if it’s going to happen regardless? This has been the age old issue facing mankind, the hesitancy to take the plunge into spiritual life. Others that are immersed in worship of God are seen as fanatics or sentimentalists trying to fill a void in their lives.
Bhagavad-gitaGenuine spirituality, however, is more of a science than just a discipline based on sentiment. In spirituality there are law codes, rules and regulations that, when followed, bring about a palatable future condition, just as with every other aspect of life. The principle behind the schooling given to children illustrates this. The parent genuinely understands the need for providing an education to their child. This assertion within the mind can be thought of as a regulative principle, a law to guide behavior. Even in the opposite mentality, which calls for rebelling against every single authority figure and their laws, there is an edict created. If one person says to read a specific book and another says to avoid reading it, both people are actually making assertions. If I listen to the person who says to not listen to anyone, I’m essentially following their recommendation on how to live my life, i.e. I’m following a regulative principle.
A bona fide system of spirituality is one which passes on regulative practices that are applicable in every time period and for every single person. In this respect, no system can be more inclusive than bhakti-yoga, ordevotional service. At the heart of bhakti is attaching one’s loving sentiments to the proper recipient. Since in every other area of life our offering of service is checked to some degree, we can take it to mean that the objects of our service have defects. For instance, once your child grows up into an adult, how can you continue to love them? It’s difficult once they become self-sufficient to continue to be able to give them a helping hand. The same holds true with our friends and paramours, for exactly how much can we really do for somebody else without them getting annoyed and asking us to stop?
With the Supreme Lord, however, there is never a need to stop offering service. Lest we think we must live in a church or stare at a picture all day, the most potent method of worship involves sound vibrations and their production. Since God has everything, what can we really offer Him anyway? Time is the most important thing available to sacrifice, so by regularly reciting the sacred formula, “Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare”, the offering of love can flow without obstruction.
Lord KrishnaIn the beginning, this chanting routine is a chore, as how many of us are accustomed to repeating the same sequence of words over and over again for hours at a time? Plus, spiritual life has the air of seriousness to it, so delving into something so important is difficult in the beginning. To make things easier, teachers can take advantage of the youthful exuberance found in children. If a child is so anxious to run outside and pick up the mail, just imagine how happy they’ll be to regularly recite the names of the Lord, which are so powerful that they are non-different from Him. God is the most attractive person, so He is addressed by the Sanskrit word “Krishna”. There is also tremendous pleasure received through the Lord’s association; hence He is also addressed as “Rama”.
Isn’t this forcing something upon children against their will? Shouldn’t the childhood years be spent in enjoyment, for such happiness will not be present when the pressures of adulthood start to kick in? Since education is already an imposition, however, why not give a spiritual awakening as well? The habits formed during childhood stay with the person throughout their life. This is visibly evident in the behavior of spoiled children turned adults. If you give a child whatever they want, whenever they want it, they will have a very difficult time adjusting to adulthood. They will expect everything to be handed to them, and when this doesn’t happen, they won’t know what to do.
Why the recitation of the maha-mantra specifically over other religious practices? Chanting is an isolated practice that maintains a deep and unique connection between the individual and their object of service. In other chores assigned to children, the enthusiasm for the task may wane over time, as the tangible benefits don’t last very long. With chanting, the individual transcends even the need for praying for material rewards, which is the tendency for every human being to do. Repeating the holy names of the Lord through a routine keeps the sound vibrations of the beloved Almighty within the consciousness.
It is this consciousness that we are really trying to change, not only in children, but in every single person. The human form of body is the most auspicious because of the potential it carries for development of consciousness. The other forms of life don’t have this potential. The dog may be more than enthusiastic to fetch the ball thrown by its owner, but if you try to get it to chant the holy names of the Lord, it will not be able to. On the other hand, the enthusiastic child will take their chore of chanting as an early admittance into adulthood, especially if the adult is already following such practices. Just imagine if we chanted the maha-mantra every day and our children saw and asked if they could follow. “I don’t know, this is a very important activity, reserved for adults, are you sure you can handle it?” The child will take this as a challenge, as a way to prove to the adults that they can handle important tasks.
And the reward for such encouragement? There comes a point in adulthood where memories from childhood are evoked and the past experiences longed for. “If only I could have fun doing those same things again.” Just imagine if the chanting routine were part of those childhood memories; a person could then go back in time every day by worshiping their beloved Lord. There could be no greater gift to give to our dependents than these memories. In adulthood it is very difficult to be encouraged to do anything new, for as they say, “you can’t teach an old dog new tricks.” But if the old dog already keeps the names of Krishna and Rama on their tongue, the same stubbornness will be there, except it will be beneficial. The old devotee accustomed to his regulative principles will be very difficult to move off of the devotional path. Therefore simply through his behavior he serves as a role model for others.
Lord KrishnaConnecting with Krishna is never without reward, even when done without full knowledge of the beauty of bhakti-yoga and its supreme standing over all other types of religiosity. Indeed, every system of maintenance that is bona fide is meant to bring one eventually to the platform of bhakti. After all, what condition could be better than remaining firmly tied to the sweet and beautiful Krishna within the consciousness at every second? Shouldn’t every single practice we undertake be aimed at achieving this goal? By using the enthusiasm found within children to perform even routine work for their benefit, the playroom that was previously filled with toys and youngsters running about will one day be transformed into a spiritual asylum, a place where talks of Krishna continue and glorification of His names, forms and pastimes permeates the air.
In the childhood years, there is cajoling and persuading to be allowed to do adult activities. “Dad, can I go out and get the mail today? Mom, can I help you with cooking dinner tonight?” Now, just imagine if after being exposed to krishna-bhakti, devotion to the Personality of Godhead, the requests turn into, “Dad, can I sing that Krishna song with you? Mom, can I offer the arati tonight?” Adhering to spiritual life and taking it as the most important priority can be very difficult, but the path is made easier when others are around who are following it. What’s more, if the people engaged in bhakti-yoga are enthusiastic about it, the benefits to the onlookers are augmented.
Add to the equation that if the people enthusiastically dedicated to serving Krishna are, according to the standard definition, not naturally prone towards accepting devotional life, the sight of their devotion is awe-inspiring and totally humbling. As an example, seeing a yacht or a giant cruise boat sailing across the ocean isn’t very noteworthy. After all, such ships are made to travel through water comfortably, without any problems. If, however, a small boat is seen traversing the same difficult waters, the appreciation of the onlookers is increased. “Look at that person; they are manning the boat all by themselves. They’re taking a great risk by using that small boat, but what else do they have? They have their dedication and perseverance. If they can ride in a small boat to reach the other side of the ocean, who am I to complain about my problems in life?”
Krishna worshipNow, just imagine if you saw an even smaller boat travelling across the ocean.  Not only is this boat smaller, it is holding a gigantic bar made of iron. For starters, the sight would be considered an illusion, for how could a boat like that float with such a heavy weight on board? Indeed, the iron bars are used to make anchors, which, when dropped to the surface underneath the water, ensure that the boat doesn’t move. All of a sudden this boat is now traveling with the heaviest anchor as one of the passengers. This amazing sight is similar to what we see when young children are fully engaged in bhakti-yoga and mad after God. The sight is inspiring and humbling at the same time. The young devoted child doesn’t know about imminent death, reincarnation, the heartache resulting from broken relationships, or the monotony of repeating days. Rather, they simply love Krishna and chanting His names. If they can follow bhakti with such enthusiasm, then surely the instructing adult can as well. In this way the child becomes the father of man, inspiring him to reach new heights.
In Closing:
Children given to always play,
Follow that behavior for whole day.
For parents routine tasks are a chore,
But kids like adult work, don’t find them a bore.
Therefore give to them the routine of chanting,
With Krishna’s names seeds of devotion planting.
Nothing special in seeing travelling cruise or large boat.
But amazing for small vessel carrying heavy iron to float.
Watching other devotees helps in spiritual progression,
Difficult is material life and the goal of liberation.
Through practice in bhakti, child becomes father of man,
Teaches him that reach Krishna’s realm he can.

Correcting Sickle Cell Disease With Stem Cells


This digitally-colorized scanning electron micrograph (SEM) revealed some of the comparative ultrastructural morphology between normal red blood cells (RBCs), and a sickle cell RBC (left). (Credit: CDC / Janice Haney Carr)
Science Daily — Using a patient's own stem cells, researchers at Johns Hopkins have corrected the genetic alteration that causes sickle cell disease (SCD), a painful, disabling inherited blood disorder that affects mostly African-Americans. The corrected stem cells were coaxed into immature red blood cells in a test tube that then turned on a normal version of the gene.


In an article published online August 31 in Blood, the researchers say they are one step closer to developing a feasible cure or long-term treatment option for patients with SCD, which is caused by a single DNA letter change in the gene for adult hemoglobin, the principle protein in red blood cells needed to carry oxygen. People who inherited two copies -- one from each parent -- of the genetic alteration, the red blood cells are sickle-shaped, rather than round. The misshapen red blood cells clog blood vessels, leading to pain, fatigue, infections, organ damage and premature death.
The research team cautions that the work, done only in the laboratory, is years away from clinical use in patients, but should provide tools for developing gene therapies for SCD and a variety of other blood disorders.
Although there are drugs and painkillers that control SCD symptoms, the only known cure -- achieved rarely -- has been bone marrow transplant. But because the vast majority of SCD patients are African-American and few African-Americans have registered in the bone marrow registry, it has been difficult to find compatible donors, says Linzhao Cheng, Ph.D., a professor of medicine and associate director for basic research in the Division of Hematology and also a member of the Johns HopkinsInstitute for Cell Engineering. "We're now one step closer to developing a combination cell and gene therapy method that will allow us to use patients' own cells to treat them."
Using one adult patient at The Johns Hopkins Hospital as their first case, the researchers first isolated the patient's bone marrow cells. After generating induced pluripotent stem (iPS) cells -- adult cells that have been reprogrammed to behave like embryonic stem cells -- from the bone marrow cells, they put one normal copy of the hemoglobin gene in place of the defective one using genetic engineering techniques.
The researchers sequenced the DNA from 300 different samples of iPS cells to identify those that contained correct copies of the hemoglobin gene and found four. Three of these iPS cell lines didn't pass muster in subsequent tests.
"The beauty of iPS cells is that we can grow a lot of them and then coax them into becoming cells of any kind, including red blood cells," Cheng said.
In their process, his team converted the corrected iPS cells into immature red blood cells by giving them growth factors. Further testing showed that the normal hemoglobin gene was turned on properly in these cells, although at less than half of normal levels. "We think these immature red blood cells still behave like embryonic cells and as a result are unable to turn on high enough levels of the adult hemoglobin gene," explains Cheng. "We next have to learn how to properly convert these cells into mature red blood cells."
Only one drug treatment has been approved by the FDA for treatment of SCD, hydroxyurea, whose use was pioneered by George Dover, M.D., the chief of pediatrics at the Johns Hopkins Children's Center. Outside of bone marrow transplants, frequent blood transfusions and narcotics can control acute episodes.
The research was funded by grants from the Maryland Stem Cell Fund and the National Institutes of Health, and a fellowship from the Siebel Foundation.